Vážení zákazníci. Naše nová prodejna bude opět otevřena od 14.9.2023 na nové adrese Belnická 829, 252 42 Jesenice u Prahy. Na staré adrese už nás nenajdete. Děkujeme za pochopení.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu www.carphouse.cz


Firma: Miroslav Bradávka
Sídlo: Ke Mlejnu 391, 251 66 Mirošovice
Provozovna: Hala C1.23, Tiskařská 12, 108 00 Praha 10
IČ: 75455749
DIČ: CZ8610064716
URL adresa e-shopu: http://www.carphouse.cz
e-mailová adresa: email: info@carphouse.cz
tel.: +420 723 818 346
tel.2: +420 606 080 560

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) shora jmenovaného prodávajícího (dále jen „prodávající“) upravují v
souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva
a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi
prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“), včetně internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je
prodávajícím provozován na URL adrese e-shopu uvedené v záhlaví, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen
„webové rozhraní obchodu“).

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají
přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3 Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti
vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před
uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem prodávajícího a zásadami
zpracování osobních údajů, které jsou jejich součástí a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v
momentě odeslání objednávky.

1.6 Tyto obchodní podmínky jsou dále v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v aktuálním znění a v souladu
s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o
ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“).

1.7 Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně
spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

1.8 Podnikatel (prodávající) - je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským
nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro
účely § 1963 občanského zákoníku, se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní
obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem
nebo na účet podnikatele.

1.9 V případě, že kupující uvede v objednávce své IČ, má se za to, že zboží kupuje v rámci své podnikatelské činnosti nebo
samostatného výkonu svého povolání.

1.10 Spotřebitel (kupující) - je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu
svého povolání, uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.


2. FORMA A NÁLEŽITOSTI SMLOUVY


2.1 Smlouva musí mít vždy písemnou formu a může být měněna nebo zrušena pouze v písemné formě. Za písemnou formu dle
předchozí věty se považuje též uzavření smlouvy písemným potvrzením objednávky, popř. pouze jednoho z těchto dokumentů,
odběratelem.

2.2 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného
výkonu povolání platí všechna následující ustanovení tohoto článku.

2.3 Nedojde-li k jednoznačné dohodě o čase plnění, je prodávající oprávněn plnit kdykoliv. Stejné platí i v případě, že dohoda o
čase plnění není úplná.

2.4 Nedojde-li k jednoznačné dohodě o místě plnění, je prodávající oprávněn plnit ve svém sídle. Stejné platí i v případě, že dohoda
o místě plnění není úplná.

2.5 Nedojde-li k jednoznačné dohodě o ceně nebo způsobu jejího určení, platí, že cena je sjednána jako cena, za kterou se dodává
obvykle totožné nebo srovnatelné zboží v době a místě uzavření smlouvy. Stejné platí i v případě, že dohoda o ceně není
úplná.

2.6 Nedojde-li k jednoznačné dohodě o způsobu plnění, záleží způsob plnění na dodavateli. Stejné platí i v případě, že dohoda u
způsobu plnění není úplná.

2.7 Dodatečné změny a doplňky v uzavřené smlouvě musejí být ze strany kupujícího učiněny prostřednictvím e-mailu uvedeného
v záhlaví nebo telefonu, takové změny a doplňky jsou však účinné vůči dodavateli až po výslovném odsouhlasení dodavatelem.

2.8 Kupující bere na vědomí, že prodávající má až do okamžiku dodání zboží kupujícímu od kupní smlouvy jednostranně odstoupit.

2.9 Dodržení termínu plnění je závislé na řádné a včasné součinnosti kupujícího. V případě, že bude kupující v prodlení s
poskytnutím nutné součinnosti, prodlužuje se sjednaný či určený termín plnění o dobu, po kterou je kupující v prodlení s
poskytnutím nutné součinnosti dodavateli.

Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, platí, že ke splnění závazku prodávajícího dodat předmět plnění kupujícímu dochází dnem,
kdy byl kupujícímu předmět plnění předán, a v případě, že je ve smlouvě sjednáno zaslání předmětu plnění kupujícímu, dnem,
kdy je předmět plnění předán dopravci k přepravě (dále jen „den dodání“). V případě, že nebylo sjednáno zaslání předmětu
plnění kupujícímu, je kupující povinen vyzvednout předmět plnění v termínu sjednaném ve smlouvě. Není-li takový termín ve
smlouvě sjednán, je kupující povinen si předmět plnění převzít nejpozději do sedmého dne ode dne, kdy bylo kupujícímu
dodavatelem odesláno oznámení o tom, že je předmět plnění připraven k převzetí. Dnem dodání nebo dnem, kdy se kupující
dostane do prodlení s převzetím předmětu plnění, nastane-li dříve, dochází ke vzniku práva prodávajícího na zaplacení ceny za
předmět plnění. Dnem dodání nebo dnem, kdy se kupující dostane do prodlení s převzetím předmětu plnění, nastane-li dříve,
přechází nebezpečí škody na předmětu plnění z prodávajícího na kupujícího.


3. UŽIVATELSKÝ ÚČET


3.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní.
Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může
provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje
uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen u objednávky nebo reklamace aktualizovat Údaje uvedené kupujícím
v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost
ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle, než pět let nevyužívá,
či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu
hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích
osob.


4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


4.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen
uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny
včetně daně z přidané hodnoty, recyklačního příspěvku na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního výrobku a
všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

4.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje
zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží a nákladech spojených s úhradou kupní ceny,
c) údaje o požadovaném způsobu doručení zboží a nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).

4.5 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při
použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.6 Předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího,
kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“). Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž ani instalace
zboží. Informace o zboží dostupné na webových stránkách prodávajícího jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a
informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu.
Vyobrazené doplňky a příslušenství nejsou součástí zakoupeného zboží, pokud není výslovně v popisu zboží uvedeno jinak.

4.7 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady
na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.8 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky ze strany prodávajícího (akceptací).

4.9 Dodatečné změny a doplňky v již učiněné objednávce ze strany kupujícího musí být učiněny prostřednictvím e-mailu uvedeného
v záhlaví nebo telefonu, takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím.

4.10 Kupující provádí objednávání zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu, prostřednictvím e-mailové komunikace nebo
telefonicky.

4.11 Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není výnos zboží, není – li výslovně sjednáno.

4.12 Prodávající bere výslovně na vědomí, že barvy zboží uvedené v internetovém rozhraní e-shopu jsou pouze informativní. Stejně
tak bere kupující na vědomí, že rozměry čalouněného nábytku mohou vykazovat drobné odchylky proti rozměrům uváděným
prodávajícím.

4.13 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného
výkonu povolání, bere na vědomí, že prodávající má až do okamžiku dodání zboží kupujícímu od kupní smlouvy jednostranně
odstoupit.


5. PLATEBNÍ PODMÍNKY


5.1 Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a ceny za dopravu a platbu (dále „dopravné“) dle těchto
obchodních podmínek.

5.2 Kupující může uhradit kupní cenu a dopravné:

a) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2106033379/0800 (platby CZK), nebo č. 2080507213/0800
(platby EUR) vedený u České Spořitelna a.s.
b) bezhotovostně platební kartou
c) bezhotovostně přes online platební bránu,
d) dobírkou v hotovosti při předávní zboží,
e) v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně

5.3 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve
smluvené výši.

5.4 V případě platby dobírkou nebo při osobním odběru v provozovně prodávajícího je kupní cena splatná při převzetí zboží.
V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy a závazek kupujícího uhradit kupní
cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s takovou úhradou
kupní ceny je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.5 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu platby.

5.6 Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží.

5.7 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Prodávající je oprávněn požadovat zálohu; a
to do celé výše kupní ceny. K převzetí zboží je kupující oprávněn až po úhradě celé kupní ceny zboží.

5.8 Při převzetí zboží je prodávající oprávněn požadovat, aby se kupující prokázat dokladem o koupi zboží.


6. TERMÍN DODÁNÍ, DOPRAVA, CENA ZA DOPRAVU


6.1 Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v objednávce, pokud se následně prodávající s kupujícím nedohodne
jinak.

6.2 Zboží prodávající dodává pouze v rámci území České republiky.

6.3 Zboží bude kupujícímu dodáno nejpozději do 30 pracovních dnů, není – li u zboží na jeho produktové kartě v e-shopu uvedena
doba kratší či v odůvodněných případech delší (např. úpravy zboží na přání zákazníka, zboží na zakázku a pod.).

6.4 Zboží je doručeno na dodací adresu uvedenou v objednávce k prvním vchodovým dveřím či k venkovní bráně, nikoliv dále;
Zboží je možno takto doručit pouze pokud to místní podmínky na pozemních komunikacích dovolují (např. nezpevněné cesty
dodávku nemusejí neumožnit) Prodávající neposkytuje výnos zboží.

6.5 Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.

6.6 V odůvodněných případech může být při vykládce vyžadovaná fyzická součinnost kupujícího, zejména, avšak nikoliv pouze v
případě, kdy se vozidlo dopravující zboží nemůže přiblížit blíže než 10 metrů od prvních domovních dveří.

6.7 Kupující je povinen zajistit v dohodnutém termínu přístupovou cestu ke sjednanému místu dodání a převzetí zboží. Pokud
kupující zmaří dodání zboží, může být jakýkoliv další pokus o dodání zboží zpoplatněn částkou až do výše 1 000,- Kč. Kupující
je v takovém případě povinen tuto částku prodávajícímu uhradit před dalším pokusem o dodání cenu za dopravu, nebo si zboží
odebrat osobně v jeho provozovně na své náklady, viz níže.

6.8 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující plné riziko a případné
další náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.9 Kupující je povinen zboží řádně při převzetí od dopravce zkontrolovat. Pokud kupující při dodání zboží dopravcem zjistí
poškození zásilky, o němž má za to, že bylo způsobeno při přepravě, doporučuje se pro takovou reklamaci kupujícímu
následující postup. Kupující uvede vady nebo nesprávný počet balíků jako výhradu do přepravního listu dopravce a odešle
elektronickou poštou prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla kupujícímu
zásilka doručena. Kupující by pokud možno neměl se zásilkou nijak manipulovat a měl by zajistit uchování obalu, ve kterém mu
byla zásilka doručena. Kupující současně zašle fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu a protokolu dopravce.

6.10 Služba osobní odběr je zdarma. Možnost vyzvednutí objednaného zboží je v provozovně prodávajícího na adrese Carphouse
Hala C1.23, Tiskařská 12, 108 00 Praha 10

6.11 Při osobním odběru je prodávající oprávněn ověřit totožnost kupujícího.

6.12 V případě zvolení shora popsaného osobního odběru si kupující vyzvedne zboží do deseti dnů ode dne oznámení kupujícímu,
že zboží je připraveno ve shora uvedené provozovně k osobnímu odběru. V případě prodlení kupujícího s vyzvednutím zboží je
prodávající je v takovém případě oprávněn od předmětné kupní smlouvy odstoupit.

6.13 Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně změnit přepravce zvoleného kupujícím, je-li to ve prospěch kupujícího s ohledem
na aktuální vytížení dopravců nebo charakter zásilky. V případě takové změny za dražší způsob přepravy není tento rozdíl
kupujícímu účtován a kupující je povinen hradit prodávajícímu pouze původně sjednanou cenu za dopravu zboží.

6.14 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného
výkonu povolání, platí ještě následující uvedená ustanovení tohoto článku VOP.

6.15 Dodací lhůty se prodlužují v případě, že prodávajícímu v plnění zabrání dočasně nebo trvale vyšší moc, jako mimořádná
nepředvídatelná a neodvratitelná překážka, vzniklá nezávisle na jeho vůli, včetně důsledků pandemie covid nebo války a
jakéhokoliv obdobného konfliktu. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů a subdodavatelů
prodávajícího nebo se jedná o jeho vlastní provozní odstávku. Shora uvedené platí i pro okolnosti, které by za splnění shora
uvedených podmínek zabránili prodávajícímu v jeho plnění kupujícímu. Při neuhrazení celé kupní ceny do 14 dnů od potvrzení
objednávky nebo od sjednaného data splatnosti může prodávající od kupní smlouvy jednostranně odstoupit.

6.16 Objedná-li si kupující s předmětem plnění zároveň i jeho dopravu do místa určeného odběratelem, kterou pro něj zajištuje
prodávající, přebírá kupující povinnost řídit se nad rámec této smlouvy i všeobecnými obchodními podmínkami danými
dopravcem, přitom kupující plně souhlasí s libovolným výběrem dopravce.

6.17 Dohoda stran o dodání zboží v pozdějším termínu, než je sjednáno ve smlouvě nemá vliv na původně stanovený termín plateb
dohodnutých ve smlouvě.

6.18 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného
výkonu povolání, platí že lhůta k dodání zboží činí 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy, není – li ve smlouvě sjednáno jinak.


7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o
dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které
podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce
zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

7.2 Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující
v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od
převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato
lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě
uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím,
jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny
prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

7.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto čl. VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím
prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od
kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto čl. VOP obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od
kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od
kupujícího přijal, pokud se s kupujícím nedohodl jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při
vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu
kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.5 Kupující bere na vědomí, že nárok na úhradu škody vzniklé na vráceném zboží ze strany kupujícího (poškozené, opotřebené,
znečištěné či částečně spotřebované zboží) je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení
kupní ceny.

7.6 Prodávající společně s kupní cenou vrátí kupujícímu i dopravné za dopravu zboží kupujícímu, a to ve výši nejlevnějšího druhu
dopravy uvedeného na e-shopu prodávajícího ke dni objednávky. Při odstoupení od části zboží z objednávky je vrácena
poměrná část dopravného. Náklady na dopravné zboží ze strany kupujícího při odstoupení od smlouvy si kupující hradí sám a
není oprávněn požadovat jejich vrácení od prodávajícího.

7.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena
s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového
dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.8 Další smluvní možnosti kupujícího na odstoupení od koupě zboží může prodávající určit v samostatných kampaních dle
podmínek v takové kampani určených.

7.9 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného
výkonu povolání, ustanovení tohoto článku VOP se nepoužijí (tedy v takovém případě kupující nemá právo na odstoupení dle
tohoto článku VOP).


8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD)


8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy
(zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy
kupující zboží převzal:

1.1.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo
výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
1.1.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle
používá,
1.1.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno
podle smluveného vzorku nebo předlohy,
1.1.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
1.1.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3 Ustanovení uvedená v tomto článku se nepoužijí u zboží zejména když:

a) vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
b) vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem
kupujícího či mechanickým poškozením,
c) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího, poškození z důvodu UV záření a dlouhodobého
vystavení vnějším vlivům
d) vada způsobená použitím nesprávných čistících prostředků ze strany kupujícího,
e) se jedná o běžné opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním, nikoliv o vadu,
f) užitné i estetické hodnoty zboží byly nedbalým způsobem užívání zboží předčasně vyčerpány
g) jedná se o přirozené vlastnosti přírodních materiálů, nikoliv o vadu (vadou zboží není obvyklý barevný nebo
strukturální rozdíl u přírodních či textilních materiálů, lakovaných nebo olejovaných ploch, typické vlastnosti
dřeva či bambusu včetně zápachu).
h) se vada ani po důkladném odborném přezkoumání na zboží neprojeví

8.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.5 Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.
Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy
uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje,
že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující
prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou
kupující nemůže vadné zboží užívat.

8.6 Ustanovení uvedená výše v tomto článku VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší
cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře
používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění
kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.7 Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně
rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k
opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen
k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající
povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných
výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné
potvrzení o tom, kdy a jak kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje;
a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

8.8 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže
jako neopravitelná.

8.9 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v tomto článku obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez
vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující
požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné,
zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání
nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro
opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na
opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající
nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu
v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

8.10 V případě výměny zboží pokračuje běh předchozí záruční lhůty, resp. lhůty k odpovědnosti za vady a neběží nová lhůta.

8.11 Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto
práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo
nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

8.12 Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

8.13 Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se
nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší
lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Podmínkou pro běh těchto lhůt je, že kupující k
vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat
reklamované zboží.

8.14 Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.

8.15 Stav zboží, jehož přezkoumání se kupující domáhá, musí splňovat základní hygienické standardy umožňující přezkoumání jeho
stavu a zjištění vad. Prodávající doporučuje, aby zboží zaslané k reklamaci bylo řádně očištěno. V případě, že stav zboží
předaného prodávajícímu k posouzení důvodnosti uplatněných vad nesplňuje elementární hygienické požadavky nutné
k přezkoumání jeho stavu bude takové zboží zasláno kupujícímu zpět.

8.16 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím
zvolený způsob řešení není možno uskutečnit.

8.17 Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 14 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době
je prodávající oprávněn účtovat si skladné ve výši 100 Kč denně či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup
musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

8.18 Prodávající není povinen poskytnout kupujícímu po dobu vyřízení reklamace náhradní zboží.

8.19 Prodávající nad rámec svých zákonných povinností poskytuje kupujícímu záruku za jakost v trvání dvou let, u zboží použitého
v trvání jednoho roku, pokud záruční list nebo produktová karta neuvádí záruku delší. Její uplatnění se řídí shora uvedenými
ustanoveními VOP, pokud záruční list nebo smlouva nebo údaje na produktové kartě nestanoví jinak. Na PVC materiál
nafukovacích člunů zn. Raptor (s výjimkou vizuálních změn) a na spoje na komorách těchto člunů je výrobcem poskytována prodloužená záruka za jakost v trvání 5 let od zakoupení. V případě uznání reklamace v době prodloužené záruky (více než 2 roky) má zákazník právo pouze na opravu zboží. Termín vyřízení reklamace (doba opravy) v rámci prodloužené záruky je dle povahy vady (nevztahuje se standartní lhůta pro vyřízení 30 dnů). 

8.20 Uplatňovat vady zboží je oprávněn pouze ten kupující, který jej u něj zakoupil. Záruka není automaticky přenosná.

8.21 Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky přijaté od kupujícího stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího
přijal, pokud se s kupujícím nedohodl jinak.

8.22 Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího zejména dopisem, e-mailem nebo osobně prostřednictvím kterékoliv
provozovny prodávajícího.

8.23 Pokud kupující reklamuje poškozené zboží ze sady (tj. z několika kusů v balení), dostačuje zpravidla zaslat prodávajícímu
fotografie nebo video zboží, o němž má kupující za to, že má vady, případně pouze poškozenou část, nikoliv celou sadu. To
platí i v případě, že se jedná o výrobek, který se skládá z více dílů a kupující reklamuje pouze jednu jeho část. Prodávající
doporučuje zboží zasílat nejlépe v originálním obalu nebo jinak vhodně zabaleno, tak aby se zamezilo případnému poškození zásilky během přepravy. Zásilky s reklamovaným zbožím nelze zaslat prodávajícímu na dobírku.

8.24 Prodávající doporučuje veškeré zboží zaslané prodávajícímu pro posouzení důvodnosti uplatněných vad, aby zboží bezpečně a
správně zabalil tak, aby během přepravy k prodávajícímu nedošlo k jeho poškození. Za vady vzniklé přepravou od kupujícího
k prodávajícímu nenese prodávající odpovědnost.

8.25 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného
výkonu povolání, činí lhůta k vyřízení reklamace 90 dnů a záruka na zakoupené zboží činí 12 měsíců.

8.26 Záruka na vady se nevztahuje v případě použití výrobku na soutěžní a komerční účely. Profesionální využití je zejména
půjčování za úplatu, účast na soutěžích, záchranné práce, využití v povodních nebo na znečištěné vodě, využití u pracovních
organizací, provoz v soukromé firmě a další.

8.27 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného
výkonu povolání je povinen uplatnit zjevné vady při převzetí zboží. V opačném případě platí, že vady na zboží schválil a na jeho
pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě doručení zboží přepravní službou je dále takový kupující povinen
zkontrolovat stav zásilky a při zjevném porušení přepravního obalu sepsat zápis o stavu zásilky s přepravní službou a zásilku
nepřevzít. Pokud i přesto z jeho strany k převzetí zboží s poškozeným přepravním obalem dojde, platí, že takový kupující
veškeré vady na dodaném zboží schválil a na jeho pozdější reklamace nebude brán zřetel. Ostatní vady dodaného zboží je
povinen kupující uplatnit do sedmi dnů ode dne, kdy je jako řádný hospodář zjistit měl a mohl, ve shora uvedené záruční době.


8.28 .V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného
výkonu prodávající vylučuje odpovědnost za újmu (s výjimkou újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo
způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti), ke které by mohlo u kupujícího dojít na základě uzavřené kupní smlouvy
s prodávajícím, a to včetně případného ušlého zisku.


9. NÁKLADY REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ


9.1 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující, který zboží nekupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti
nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním
svého práva. Prodávající sám neposkytuje po dobu vyřízení reklamace náhradní zboží.

9.2 V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany,
obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

9.3 Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení
spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt
mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce Více informací o mimosoudním řešení sporů
nalezne prodávající na webu české obchodní inspekce: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-resenispotrebitelskych-sporu-adr/

9.4 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v záhlaví.
Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.5 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e)
občanského zákoníku.

9.6 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská
567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9.7 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své
působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o
ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.8 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.9 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného
výkonu povolání, bere na vědomí, že je povinen uhradit v případě zcela bezúspěšné reklamace prodávajícímu náklady účelně
vynaložené prodávajícím v souvislostí s takovou reklamací, v případě úspěšné reklamace takový kupující nemá nárok na
úhradu nákladů s reklamací spojených.


10. DORUČOVÁNÍ


10.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena
písemně; a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby
odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty jím uvedenou.

10.2 Zpráva je doručena:

a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí, je-li toto přijetí potvrzeno elektronicky odesílateli
adresátem
b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb platí, že zpráva je doručena nejpozději
třetím pracovním dnem po odeslání, a to včetně odepření převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná
za něj zásilku převzít) zásilku převzít.
c) prostřednictvím sms, okamžikem dodání potvrzení o přijetí zprávy adresáta na telefon odesílatele
d) prostřednictvím datové schránky okamžikem přihlášení oprávněné osoby do datové schránky, nejpozději však desátým dnem
po dodání do datové schránky druhé smluvní strany
10.3 Prodávající je dále nad rámec shora uvedeného výslovně oprávněn provádět úkony související s právy a povinnostmi z kupní
smlouvy prostřednictvím hlasového telefonního hovoru s kupujícím, pokud s tím kupující v případě každého z nich, výslovně
souhlasí.


11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


11.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou
adresu kupujícího, SMS zpráv na telefonní číslo kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na
elektronickou adresu kupujícího.

11.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky
prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas
podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.3 Veškeré materiály publikované na webovém rozhraní jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na
webovém rozhraní uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být rovněž chráněny dalšími právy dotčených osob
(zejména výrobců, distributorů a dodavatelů). Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými
obchodními známkami příslušných vlastníků. Jakákoli část webového rozhraní (zejména popisy a vyobrazení prodávaných
produktů, průvodce výběrem vhodného produktu, rozdělení kategorií a parametrů produktů, rady a tipy pro zákazníky) nesmí být
zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele
autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné využívání fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní e-shopu.


12. POSTOUPENÍ A ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK


12.1 Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit ani zastavit jakoukoliv pohledávku vůči
prodávajícímu vzniklou na základě této smlouvy třetí osobě.

12.2 Kupující není oprávněn provést započtení své pohledávky vůči prodávajícímu s pohledávkou prodávajícího vůči kupujícímu.

12.3 V případě, že kupující zboží nekupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného
výkonu povolání, ustanovení celého tohoto článku se nepoužije.


13. UKONČENÍ SMLOUVY


13.1 Kupní smlouvu lze ukončit pouze splněním, dohodou stran nebo odstoupením od smlouvy.

13.2 Za podstatné porušení této smlouvy, které je důvodem k odstoupení od smlouvy, považují smluvní strany zejména tato porušení
povinnosti kupujícího, v případě, že kupující jedná při uzavírání kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s
předmětem svého podnikání nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání:

a) jakékoliv prodlení kupujícího s převzetím zboží
b) jakékoliv prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny


14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO


14.1 Prodávající má mimo shora uvedené právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, prodávající přestal dodávat do ČR atd.) není možné za
původních podmínek dodat;
b) plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

14.2 V případě, že na straně kupujícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve shora uvedeném webovém
rozhraní nebo v průběhu objednávání, není povinen kupujícímu dodat zboží za takovou zcela zjevně chybnou cenu, a to ani
v případě, že bylo kupujícímu zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě má prodávající
právo odstoupit od smlouvy.


15. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


15.1 Uzavřením smlouvy Subjekt údajů uděluje tímto prodávajícímu (dále jen „společnost) jakožto Správci osobních údajů souhlas se
zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek. Společnost dbá na ochranu Vašich osobních údajů v
souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen
„Nařízení”) a zák. č. Zákon č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Společnost je
provozovatelem webových stránek na adrese uvedené v záhlaví (dále jen "Portál"), prostřednictvím kterých prodává své zboží.
Zásady se vztahují na všechny osobní údaje zpracovávané společností na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti,
oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím shora popsaného Portálu. Zásady popisují způsoby
využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti. Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení je
obchodní společnost jmenovaná výše v záhlaví.

15.2 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.

15.3 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí
osobních údajů.

15.4 Osobní údaje, které budou zpracovány: jméno a příjmení, poštovní adresa, dodací adresa, fakturační adresa, IČO, DIČ,
emailová adresa a telefonický kontakt. V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno,
příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis (v případě reklamace učiněné osobně). Veškeré takto získané osobní údaje
jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace.

15.5 Účelem zpracování osobních údajů je prodej zboží v e-shopu nebo v provozovně prodávajícího, registrace v e-shopu
Prodávajícího, předsmluvní jednání, správa uživatelského účtu, odpověď na dotaz v poptávkovém formuláři, poskytování
přizpůsobených reklam, sponzorovaného obsahu a zasílání propagačních informací Subjektům údajů na základě oprávněného
zájmu prodávajícího.

15.6 Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 1., písm. b) Nařízení - poskytnutí osobních
údajů nezbytným požadavkem pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost
subjektu údajů. Bez poskytnutí osobních údajů není možné uskutečnit předsmluvní jednání, smlouvu uzavřít či jí ze strany
společnosti plnit.

15.7 Kupující bere na vědomí, že pro zvýšení spokojenosti s nákupem prodávající zjišťuje prostřednictvím e-mailových dotazníků v
rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop zapojen. Tyto jsou kupujícímu zasílány po každém zakoupení zboží,
pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti kupující jejich zasílání
neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádí prodávající
na základě oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujících s nákupem. Pro zasílání dotazníků,
vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení prodávajícího prodávající využívá zpracovatele, kterým je provozovatel
portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího. Jeho
osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků
pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky kupujícího nebo odmítnutí mu dotazník dále ze strany kupujícího již
zasílán nebude.

15.8 Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
dodavatelé, poradci, přepravci a jiní poskytovatelé služeb, kteří se podílejí se na prodeji a dodání zboží, vyřizování reklamací a
realizaci plateb, spřízněné společnosti – společnosti, které jsou vlastněné nebo řízené společností, vymáhání práva – pří výzvě
ze strany státních orgánů, nebo při ochraně zákazníků, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a
aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

15.9 S předchozím výslovným souhlasem Subjektu může Zpracovatel nahrávat telefonické hovory a zpracovávat nahrávky
telefonických hovorů na zákaznické lince zejména za účelem jednání o uzavření smlouvy, návrhů na změny smluvních
ujednání, doplňujících informací k zajištění plnění smlouvy, zkvalitňování služeb, uplatňování reklamací apod. Souhlas s
nahráváním a zpracováváním telefonických hovorů vyslovuje Subjekt pokračováním hovorů po oznámení operátora, že jeho
hovor bude nahráván. Pokud si nepřeje být nahráván, je subjekt po oznámení, že je jeho hovor nahráván, oprávněn zavěsit a
využít jiný z komunikačních kanálů.

15.10 Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

1) osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
2) důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je krom shora uvedeného zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek
Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné
3) při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování
4) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení
5) Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným
třetím osobám,
6) Subjekt údajů má právo získat informace, zda jsou jeho údaje zpracovávány; právo na opravu osobních údajů; právo
požadovat; právo na omezení zpracování osobních údajů; právo na výmaz osobních údajů, právo vznést námitku proti
zpracování osobních údajů; právo na přenositelnost údajů; právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a
právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


16. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV


16.1 Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového
vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob.
Uživatel nesmí jeho obsah měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu prodávajícího či
držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém
rozhraní.

16.2 Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných
vlastníků.

16.3 Prodávající jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do jeho autorských práv upuštěno,
a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

16.4 Prodávající dále má právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.


17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


17.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

17.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky
učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních
podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích
obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první
věta tohoto odstavce).

17.3 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým
právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují
ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle
ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném
pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

17.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných
ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

17.5 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

17.6 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, ceník dopravy a platby a dále pokyny
k užívání, montáži a údržbě zboží.


Tyto obchodní podmínky jsou platné od 30.11.2022

Obsah těchto stránek nemůže být kopírován ani jinak použit bez předchozího písemného souhlasu provozovatele stránky.

 

 

Formulář pro vrácení zboží / odstoupení od smlouvy stáhnete zde