OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

 

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Miroslav Bradávka

IČ: 75455749

DIČ: CZ8610064716

se sídlem: Ke Mlejnu 391, 251 66 Mirošovice

provozovna: Carphouse Hala C1.23, Tiskařská 12, 108 00 Praha 10              

kontaktní údaje:

email: info@carphouse.cz

telefon: +420 723 818 346

www: www.carphouse.cz

(dále jen „prodávající“)

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné www.carphouse.cz (dále je „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchoduje informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území ČR a SR. 
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 • zasláním objednávky emailem na základě nabídky
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na "odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až potvrzení objednávky prodávajícím.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
 7. Prodávající má právo na změnu ceny objednaného (ještě nedodaného) zboží taktéž v případě, kdy v průběhu vyřizování objednávky dojde k nečekané výrazné změně kurzu měn, nebo ceny dopravy vzhledem k situaci na trhu. Kupující dostane od prodávajícího novou cenovou nabídku (emailem, nebo telefonicky), kterou si na základě dohody vzájemně odsouhlasí obě strany. Pokud nebude nová cenová nabídka ze strany kupujícího akceptována, prodávající (i kupující) má právo na zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy.

 

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2106033379/0800 (platby CZK), nebo č. 2080507213/0800 (platby EUR) vedený u České Spořitelna a.s.
 • bezhotovostně platební kartou
 • bezhotovostně přes online platební bránu,
 • dobírkou v hotovosti při předávní zboží,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 6. Zboží je kupujícímu dodáno: na adresu určenou kupujícím v objednávce, osobním odběrem v provozovně prodávajícího, doručením na jiném místo na základě předchozí dohody
 7. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 8. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 9. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 10. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 11. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží, nebo může být zaslán emailem na adresu kupujícího
 12. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost (nákup na IČ) jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. V případě nákupu na IČ nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů:
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (poštovné), které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující může zboží vyzkoušet maximálně tak, jak by mu to bylo umožněno v provozovně prodávajícího.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.
 9. V případě objektivní nemožnosti plnění nezaviněné prodávajícím, je prodávající oprávněn odstoupit jednostranně od smlouvy a objednané zboží kupujícímu nedodat.
 10. Pokud po zaplacení pevné zálohy odstoupí od kupní smlouvy kupující, tak mám prodávající právo na náhradu nákladů, které mu tímto jednáním vzniknou, nejméně však ve výši již uhrazené zálohy.
 11. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží již nevyrábí. Další postup bude na vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím.

VII.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Kupující (fyzická osoba) je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci. Možnosti řešení reklamace jsou:
 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupení od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy: pokud má zboží podstatnou vadu bránící užívání, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, při větším počtu vad zboží.
 2. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o přijetí a řešení reklamace do 10 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. V případě, že zboží je nakoupené na IČ, tak se nevztahuje 30 denní lhůta pro vyřízení reklamace.
 4. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží v případě, že zjištěnou vadu bezodkladně nenahlásil prodejci a neuskutečnil kroky k jejímu odstranění (dodání zboží k odstranění vady prodejci). V případě, že kupující nedodá vadné zboží prodejci k posouzení nejdéle do 21 dnů od nahlášení vady, tak se bude vadné plnění považovat za vyřízené a kupující nemá možnost vadu opět reklamovat.
 7. Prodávající nekompenzuje při uplatnění reklamaci žádné dodatečné náklady jako je přeprava zboží, ušlý zisk, oprava třetí stranou a jiné.
 8. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 9. Pro uplatnění reklamace musí kupující doložit platný doklad o koupi zboží, bez doložení tohoto dokladu nebude reklamace přijata.
 10. V případě, že přijaté reklamované zboží, nebo jeho část bude poškozena nebo jinak znehodnocena (mimo reklamovanou vadu) tak kupující nemá právo požadovat zboží nové. Prodávající má právo kupujícímu nabídnout zboží nové s příplatkem za poškození na reklamovaném zboží.
 11. V případě že přijaté reklamované zboží, nebo jeho část bude poškozena nebo jinak znehodnocena a toto poškození nebude bránit užívání zboží (nebude mít vliv na jeho vlastnosti), tak zboží bude vráceno zpět kupujícímu bez nároku na náhradní plnění.
 12. Za stav reklamovaného zboží při jeho odesílání, nebo předání bere plnou odpovědnost kupující. Stav reklamovaného zboží bude posouzen ihned po jeho přijetí prodávajícím a v případě poškození bude pořízena fotodokumentace.
 13. V případě, že zboží bude k reklamaci doručené znečistěné má prodávající právo kupujícímu naúčtovat náklady na čištění. Cena za čištění bude předem kupujícímu oznámena.
 14. Veškerá komunikace a nahlášení reklamace bude akceptována pouze elektronicky emailem na email uvedený v kontaktech na www.carphouse.cz nebo osobně v místě provozovny.
 15. V případě, že zboží bude mít vadu, kterou lze opravit na místě (kupujícím) je toto možné pouze s předchozím souhlasem prodávajícího. V případě, že se kupující pokusí opravit vadu svépomocí nebo provede jiný zásah na zboží, bez toho, aby informoval prodávajícího v ten moment ztrácí nárok na jakékoliv náhradní plnění.
 16. Právo na vadné plnění (záruka na zboží) není automaticky přenosná. Reklamovat zakoupené zboží může pouze osoba (firma) uvedena na daňovém dokladu. V jiném případě budeme požadovat doložit kupní smlouvu o prodeji zboží novému majiteli a podepsané postoupení práv z vadného plnění na nového majitele. V jiném případě nebude reklamace přijata.
 17. V případě, že kupující zakoupené zboží prodá, daruje, či jinak převede do vlastnictví zakoupené zboží na jinou osobu je povinen toto okamžitě oznámit prodávajícímu. V jiném případě obchodní vztah nadále zůstává mezi prodávajícím a původním kupujícím. V případě, že kupující o tomto prodávajícího neinformuje, může prodávající reklamaci druhé osoby zamítnout. Pouze původní kupující bude mít v tomto případě právo na řešení vadného plnění.
 18. Způsob vyřízení reklamace stanoví prodávající po vzájemné dohodě s kupujícím. Při nahlášení reklamace nám pošlete vyplněný reklamační list, daňový doklad a fotodokumentací (případně video), ze kterého bude zřejmá vada. Pokud není možné zdokumentovat vadu (fotografie, video) bude vzájemně domluven způsob doručení reklamovaného zboží k posouzení.
 19. Na všechny nafukovací čluny zn. Raptor výrobce poskytuje 5 letou záruku na materiál PVC (nevztahuje se na vizuální změny) a spoje na komorách člunu (únik vzduchu). Na ostatní komponenty (podlaha, zrcadlo, příslušenství atd.) se vztahuje záruční doba 2 roky. 
 20. Záruka na vady se nevztahuje v případě použití výrobku na soutěžní a komerční účely. Profesionální využití je zejména půjčování za úplatu, záchranné práce, využití v povodních nebo na znečištěné vodě, využití u pracovních organizací, provoz v soukromé firmě a další.
 21. V případě, že zákazník zakoupí zboží u jiného dodavatele nemá právo na uplatnění reklamace. Prodejce nebude poskytovat konzultace ani případnou pomoc s reklamací u jiného dodavatele (v případě zakoupení v zahraničí). Veškerý případný servis bude zpoplatněný. 
 22. Doba trvání záruky je určena podmínkami záruky, na všechny produkty se vztahuje záruka v délce 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak).
 23. V případě nákupu na IČ se na veškeré elektronické a mechanické zboží vztahuje záruka v délce 12 měsíců. Na veškeré ostatní zboží při nákupu na IČ se vztahuje záruka v délce 24 měsíců.
 24. Služby v rámci této záruky jsou omezeny na náklady na opravu nebo výměna dílů které jsou vadné z hlediska materiálu nebo zpracování. Další náklady jako např. náklady na odeslání, dopravu, cestu, skladování, úhradu ztraceného času, ušlý zisk, další škody apod. nebudou hrazeny.
 25. Předpokladem zajištění bezplatné záruční opravy jsou tyto podmínky: 
 • používání výrobku a dodržování v absolutním souladu s podmínkami vedenými v návodu na obsluhu
 • reklamace byla uplatněna v záruční době, včetně dopravení produktu k prodejci a byla stanovena závada materiálu nebo výrobní závada
 • skladování v souladu s návodem na obsluhu
 • během záruční doby nebyli prováděny neodborné zásahy, nebo úpravy

  26. Do záruky nespadají:

 • Opravy nutné z důvodu běžného opotřebení
 • Opravy nutné z důvodu neodborného zásahu, nebo opravy bez vědomí prodejce
 • Poškození způsobená špatnou manipulací
 • Poškození vzniklá nehodou, zneužitím nebo nedbalostí
 • Poškození vzniklá nesprávným uskladněním
 • Škody způsobené změnami nebo přestavbou výrobků
 • Poškození vzniklá zanedbáním údržby
 • Kosmetické závady (např. změna barvy materiálu), které nemají vliv na funkci a využití
 • Spotřební díly a materiály
 • Poškození způsobené použitím jiných než doporučených čistících prostředků určenými pro daný produkt
 • Poškození z důvodu UV záření a dlouhodobého vystavení vnějším vlivům 
 • Neoprávněné zásahy, nesprávná manipulace a jakékoliv jiné situace neplynoucí ze závad materiálu nebo zpracování

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2017

Obsah těchto stránek nemůže být kopírován ani jinak použit bez předchozího písemného souhlasu provozovatele stránky www.carphouse.cz

 

Formulář pro vrácení zboží / odstoupení od smlouvy stáhnete zde